Zoeken

Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden:

1.    Retour bepalingen:

Poltisteam neemt géén etens en/of drank produkten retour, dit in verband met de veiligheid/gezondheid van de klanten.

2.   Kenmerken van de goederen / diensten:

Hierbij wordt overeengekomen dat informatie die betrekking heeft op de goederen en hun gebruik, zoals gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs, kleuren en andere gegevens die vermeld staan in catalogi, prospectussen, irculaires, advertenties, illustraties, prijslijsten van Poltisteam, of op de diensten die in een overeenkomst worden verkocht, slechts gelden als onderdeel van de overeenkomst of van deze voorwaarden indien de overeenkomst hier uitdrukkelijk naar verwijst.

Tenzij anders overeengekomen, verwerft wederpartij geen eigendomsrechten ten aanzien van eventueel aan haar ter beschikking gestelde software, tekeningen, DVD enz. Poltisteam blijft ook exclusief eigenaar van de  intellectuele eigendomsrechten terzake van de door hem verkochte goederen.

3.      Prijs:

Indien geen prijs is overeengekomen, is de geldende prijslijst van Poltisteam ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van toepassing. Bij gebreke van zodanige geldende prijslijst, geldt de prijs die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst doorgaans voor zodanige goederen in rekening wordt gebracht.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs inclusief BTW en niet onderhevig aan prijsaanpassingen.

De in de overeenkomst vastgelegde prijs omvat alle kosten die volgens deze voorwaarden voor rekening van Poltisteam zijn. Indien Poltisteam echter kosten draagt die volgens deze voorwaarden voor rekening van koper zijn, bijvoorbeeld: transportkosten, minimum order bedragen of verzekeringskosten, worden zodanige bedragen geacht geen deel uit te maken van de contractprijs en dienen deze door koper te worden vergoed.

4.     Betalingsvoorwaarden:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of een bestaand handelsgebruik tussen partijen anders impliceert, worden de prijs en andere bedragen die koper aan Poltisteam is verschuldigd, voldaan op een open rekening en bedraagt de betalingstermijn á contant per Paypal of Ideal. Tenzij anders is overeengekomen, worden de verschuldigde bedragen overgemaakt naar de ING-bank rekening van Poltisteam. Koper wordt geacht aan haar betalingsverplichtingen te hebben voldaan wanneer de ING-bank rekening van verkoper de respectieve bedragen als onmiddellijk opeisbare tegoeden heeft ontvangen.

Indien partijen, zonder verder indicatie, vooruitbetaling zijn overeengekomen, wordt zodanige vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen, geacht de volledige prijs te zijn; de postbank rekening van verkoper dient       zodanige vooruitbetaling ten minste (drie) 3 dagen voor de overeengekomen leverdatum of op de eerste datum van de overeengekomen levertermijn als onmiddellijk opeisbaar tegoed te hebben ontvangen. Indien vooruitbetaling voor slechts een deel van de contractprijs is overeengekomen, zullen geen goederen worden uitgeleverd totdat de totale betaling is voldaan.

Indien partijen betaling door middel van een documentaire incasso zijn overeengekomen, worden de documenten, tenzij anders overeengekomen, afgegeven tegen betaling (D/P – documents against payment) en zijn de Uniforme Incassoregels (Uniform Rules for Collections) van de Internationale Kamer van Koophandel hierop van toepassing.

5.      Eigendomsvoorbehoud:

Het eigendomsrecht en het eigendom zelf van de goederen blijven in het bezit van Poltisteam (niettegenstaande de levering en de risico-overdracht aan de koper) tot het moment dat de prijs van de goederen betaald kwijtgescholden of volledig vereffend is.

6.     Aflevering producten / Levertijden:

Indien u als wederverkoper een order plaatst zal er eerst worden gecontroleerd of alle artikelen daadwerkelijk in voorraad zijn en ontvangt u een email als we de door u bestelde produkten niet binnen veertien (14) dagen kunnen leveren. Uitgesloten zijn etens en drank producten

Alle artikelen zijn in de fabriek gecontroleerd op kwaliteit.

Voor artikelen wordt een levertijd van max. 14 (veertien) werkdagen nagestreefd, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, indien niet voorradig. Indien voorradig wordt het product binnen één (1) werkdag afgeleverd, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

Wij streven ernaar de meest gangbare artikelen op voorraad te hebben.              

7.     Non-conformiteit van de goederen:

Koper controleert de goederen zo snel mogelijk na aankomst op hun plaats van bestemming en stelt Poltisteam schriftelijk in kennis van elke gestelde eis waaraan de goederen niet voldoen binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop koper zodanige non-conformiteit heeft geconstateerd of zou moeten hebben geconstateerd. Koper heeft in ieder geval geen recht van verhaal indien zij Poltisteam hiervan niet binnen acht (8) dagen na aankomst van de goederen op de overeengekomen bestemming op de hoogte heeft gesteld.

De goederen worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, ondanks kleine discrepanties die gebruikelijk zijn bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen partijen, met dien      verstande dat koper in zodanige gevallen gerechtigd is tot de afgesproken prijsaftrek die gebruikelijk is bij individuele transacties of bij bestaand handelsgebruik tussen de partijen.

Indien goederen niet in overeenstemming met de gestelde eisen zijn (en op voorwaarde dat koper in de desbetreffende kennisgeving , overeenkomstig artikel 7.1 niet besluit dat zij de goederen wil behouden), kan      Poltisteam deze goederen vervangen door conforme goederen, zonder bijbetaling door koper.

Indien koper besluit de non-conforme goederen te behouden, heeft zij recht op een bedrag dat gelijk staat aan het verschil tussen de waarde die de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming zou hebben gehad in het geval de goederen wel conform de overeenkomst waren geweest en hun waarde op dezelfde plaats van bestemming in de staat waarin ze daadwerkelijk zijn geleverd, met dien verstande dat zodanig bedrag maximaal tien procent (10%) van de prijs van zodanige goederen kan bedragen.

Na afloop van veertien (14) dagen vanaf de aankomstdatum van de goederen, is koper niet meer gerechtigd tot het instellen van een vordering bij enige rechtbank of arbitragecommissie terzake van een non-conformiteit van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat koper, na afloop van zodanige termijn, geen vordering terzake van een non-conformiteit van de goederen kan instellen en evenmin een tegenvordering als verweer tegen een vordering die Poltisteam tegen koper instelt in verband met niet-nakoming van deze overeenkomst.

8.     Samenwerking tussen partijen:

Koper stelt Poltisteam terstond in kennis van  vorderingen die klanten van koper of derden tegen koper instellen terzake van geleverde goederen of intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben

Poltisteam stelt koper terstond in kennis van vorderingen die betrekking hebben op de produktaansprakelijkheid van koper.

9.    Geschillenbeslechting:

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Europese recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de Rechtbank van Kamer van Koophandel te Rotterdam, tenzij Poltisteam kiest om het geschil door arbitrage te doen beslechten. Op schriftelijk verzoek van de koper met opgave van het te beslechten geschil zal Poltisteam binnen vier weken meedelen te kiezen voor de burgerlijke rechter of arbitrage. Indien Poltisteam niet tijdig zijn keuze meedeelt, wordt hij geacht te hebben gekozen voor geschilbeslechting door de burgerlijke rechter. De arbitrageprocedure zal worden gevoerd overeenkomstig de regels van het instituut voor arbitrage en mediatie.

10.    Misbruik internetsite of bedrijfsgegevens:

Bij iedere vorm van misbruik zullen juridische stappen worden ondernomen. Dit geldt tevens voor het misbruiken van bedrijfsgegevens en gekoppelde logo waar Poltisteam eigenaar van is.
IP- adressen van misbruikers worden gemonitord en gemeld naar het Security Platform.

11.     Privacy Policy:

Onze privacy policy geldt als genoemd onder "Disclaimer" op de homepage.
Bij Fraude zal aangifte worden gedaan bij de politie en het Platform Fraudebestrijding.

12.     Overige:

Poltisteam behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Poltisteam.

Wanneer u als koper een bestelling plaatst bij Poltisteam betekent dit dat u onze algemene voorwaarden accepteert.